กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เปิดงานตลาดอตก.สงขลาจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก.สงขลาขนสินค้าเกษตรสดปลอดสารพิษมาให้ชาวสงขลาแล้ววันนี้   
งานสินค้าเกษตรคุณภาพ เริ่มวันที่ 20 – 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 20.00 น. ณ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา (ข้างสำนักงานขนส่งเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา)

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. บริเวณสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จังหวัดสงขลา นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นประธานเปิดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก.จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบตลาดในทุกระดับ ซึ่งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ดำเนินการโครงการตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตลอดจนพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ.อตก. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อตก.ได้คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรงให้มาจำหน่ายภายในงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน ซึ่งอตก.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบตลาด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรจึงอยากจะเรียนเชิญประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรราคาถูกจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรโดยตรงมากกว่า 40 ร้าน ซึ่งนอกจากนั้นยังมีการแสดงนิทรรศการการทำมะพร้าวบอนไซ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรอีกด้วย
สำหรับงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพอตก.จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวัน 20 ถึง 23 กันยายน 2562  โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและมีการแจกต้นกล้วยไม้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าเกษตรภายในงานทุกวัน
2
บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัดนำหน่วยงานรัฐและสือมวลชนเยี่ยมชมการทำงานและตรวจสอบระบบป๊อกแท้งค์( POG Tanks)
วันที่ 19 ก.ย.2562ที่ระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลคูเต่า หมู่ที่6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลาบริษัท คิดพร้อมทำ จำกัดนำหน่วยงานรัฐและสือมวลชนเยี่ยมชมการทำงานและตรวจสอบระบบป๊อกแท้งค์( POG Tanks)ได้ช้อสรุปดังนี้
นวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ (The Next Water Innovations) มีความแตกต่างจากระบบประปาทั่วไป คือ POG Tanks เป็นนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อให้ประชาชนในชนบท มีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำอุปโภค ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันกับประชาชนที่อยู่ในแหล่งที่เจริญแล้ว พัฒนาน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานครบทุกหมู่บ้าน เพราะน้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ทั้งความต้องการใช้พื้นที่มากที่มีความยุ่งยากในการก่อสร้าง ที่ต้องใช้แรงงานและผู้ชำนาญการเฉพาะทางทำงาน ต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรกลหนัก และผู้ควบคุมการก่อสร้างที่มีประสบการณ์ที่เข้าใจระบบประปาโดยเฉพาะ และที่สำคัญใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างนาน อีกทั้งต้องใช้งบประมาณมากในการซ่อมบำรุงรักษา จากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น บริษัทคิดพร้อมทำจำกัด จึงออกแบบ วิจัยพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็กไม่เกิน 10 ลบ.ม. / ชั่วโมง โดยใช้ชื่อระบบว่า ป๊อกแทงค์ (POG TANKS) เพื่อขจัดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้าง การจัดการระบบ และการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปา ก่อส้างเสร็จภายใน 4เดือน ดูแลระบบ ซ่อมบำรุงง่าย ในขณะเดียวกันก็ให้คุณภาพน้ำที่ดี ตามมาตรฐาน WHO ที่สากลยอมรับ ป๊อกแทงค์ได้รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ำประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one เช่นการรวมขั้นตอนการเติมอากาศ การกวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ทำให้การก่อสร้าง การติดตั้งระบบ และการจัดการดูแลรักษา ง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม คำว่า POG Tanks มาจาก Put On the Ground (ยกทุกอย่างมาไว้บนดิน)

และ นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐและเอกชนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยนโยบายรัฐบาล กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี และให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยระหว่างภาครัฐและเอกชนได้จริง

ส่วนแนวทางการดูแลและบริหารจัดการหลังจากการติดตั้งระบบ POG TANKS  ระบบป๊อกแท้งค์ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งาน และดูแลรักษาได้ง่าย อายุการใช้งานที่นานขึ้นเช่นระบบกรองแบบ Up Flow ทำให้ตะกอนไม่อุดตันและยืดอายุใช้งานสารกรอง การล้างทำความสะอาด Back Wash ทำได้ง่ายจากระบบวาล์วรวมศูนย์ จุดเด่นที่แตกต่างจากระบบเก่าคือบริษัทฯได้วางแนวทางการเข้าซ่อมเมื่อระบบมีปัญหาภายใน 48 ชั่วโมงนอกเหนือการเข้าซ่อมบำรุงระบบทุกๆ 6 เดือน ในระยะเวลารับประกัน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ชาวบ้านจะได้ใช้น้ำสะอาดตลอดเวลา

และนี้คือคำตอบที่ทำให้ ชุมชนแห่งนี้ได้ให้ความไว้วางใจได้ให้ บริษัทฯติดตั้งระบบ POG TANKS  ระบบป๊อกแท้งค์ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและคุณภาพของน้ำก็ได้ทำให้ชาบ้านในชุมชนมีน้ำประปาสะอาดได้มีใช้ตลอดปีแบบไม่ขาดแคลนเลย

3
เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งจัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562
   วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง  อ.หาดใหญ่  ต.คอหงส์  จ.สงขลา  นายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเทศกาลถือศิลกินเจมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ประจำปี 2562พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข ประธานจัดงานถือศีลกินเจ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ รองผอ.ททท.สำนักงานหาดใหญ่ นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายเกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่  และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก  ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ถือเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีน ได้ให้ความสำคัญ ซึ่งทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ และภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมมือกันจัดเป็นงานประเพณีทุกปี โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562ดังนั้นถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่  ซึ่งเป็นชุมทางการคมนาคมของภาคใต้ของไทย จะได้ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกำหนดงานเป็นเวลา 10 วัน

โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 28 กันยายน อย่างเป็นทางการ
เวลา 10.39 น. จะทำพิธีอัญเชิญเสาพิธี
เวลา 16.59 น. เชิญตะเกียง 9 ดวง
เวลา 19.19 น. เชิญตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่ และ
เวลา 22.19 น. อัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่ เข้าบวงสรวง
โดยตลอด10วันจะมีพิธีสวดมนต์เช้าแบบจีน  พิธีเลี่้ยงทหารเทพ พิธีสวดมนต์เย็นแบบจีน พิธีสวดมนต์เย็นแบบไทย ฟังธรรมและเวียนธูปเทียนทุกวัน ในช่วงเทศกาลกินเจ

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562  เวลา 21.39 น. พิธีล้างเกี้ยว อัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยวและเล่นประทัด
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562   เวลา 09.19 น. พิธีอัญเชิญองค์เทพ ออกโปรดสรรพสัตว์รอบเมือง
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562     เวลา 16.39 น. พิธีแจกทาน
4
<br /><br /><br />upload png<br />
วันที่ 13 กันยายน 2562  นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิด โดยมี ดร.ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ฯพณฯ หม่า ฟง ซุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน หาดใหญ่ ,นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล นายกสมาคมไทย-จีน จ.สงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา ร่วมเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทยเชื้อสายจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนและระดับท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ได้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดความประทับใจในการเที่ยวงาน และการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา พบกับ โคมไฟยักษ์ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค นั่งชิวๆ จิบน้ำชา ลิ้มรส "ขนมไหว้พระจันทร์ไส้แกงเขียวหวาน" ที่เดียวในหาดใหญ่ พร้อมถ่ายภาพกับตึกชิโน-โปรตุเกส และสตรีทอาร์ทเก๋ๆ แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะ ศิลปินคอนเสิร์ต โจ-ก้อง และอื่นๆอีกมากมาย การประกวดฉางเอ๋อ 2019 และร่วมไหว้พระจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต การแสดงอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 กันยายน 2562 ณ ถนนธรรมนูญวิถี และ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
5
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับคณะจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี โดยมีนางสาวธนัญญา ล้อมลิ้ม หัวหน้าแผนกเคมีโรงไฟฟ้าจะนะ และนายทรรศน บุญเรือง วิศวกรระดับ 6 แผนกวางแผนการผลิตและประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ กระบวนการผลิตไฟฟ้า และจัดการระบบน้ำของโรงไฟฟ้าจะนะ หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมอาคารควบคุมโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ
6

  มรภ.สงขลา เดินหน้าสร้างฐานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เปิดบ้านต้อนรับ ม.Gansu จากจีน เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา วัฒนธรรมไทย พร้อมลงพื้นเรียนรู้วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น 

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Gansu Normal University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมายัง มรภ.สงขลา เพื่อเรียนรู้ความงดงามของความเป็นไทย ทั้งในด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างฐานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ในด้านการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต

ด้าน อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีภารกิจหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ การผลิตบัณฑิต ทำวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการบริการวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยต้องนำวิชาการและศาสตร์ความรู้ต่างๆไป ให้บริการแก่บุคคลภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ให้บริการความรู้แก่สังคม ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่มหาวิทยาลัย Gansu Normal University for Nationalities เพื่อให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับการกล่าวทักทาย การทำความรู้จัก การซื้อขาย การท่องเที่ยว ตัวอักษรไทย ตลอดจนเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี นาฏศิลป์ และ อาหารไทย
7
“นูโว” โชว์เรียกน้ำย่อย!! ก่อนจัดเต็มคอนเสิร์ตใหญ่ “MQDC present NUVO NOW or NEVER”
จัดแถลงข่าวป่าวประกาศให้สาวกแฟนเพลง “นูโว” ทั่วประเทศ ได้เตรียมพร้อมมาสนุกกับคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาทั้ง 6 คน ใน “MQDC present NUVO NOW or NEVER CONCERT” ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน นี้ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา ณ Glass House ชั้น 3 อาคาร 101 ทรู ดิจิตอล ปาร์ค

โดยงานนี้ทั้ง 6 เพื่อนซี้ โจ - จิรายุส วรรธนะสิน, ก้อง – สหรัถ สังคปรีชา, จอห์น รัตนเวโรจน์, ปีเตอร์ - แอนโทนี่ แฮมมอนด์, สุ - สุรชัย สุนทรธาดากุล และ ใหม่ – ชยุต บุรกรรมโกวิท เปิดตัวงานด้วยโชว์พิเศษ กับการหยิบเพลงดังอย่าง สองคนในร่างเดียว / เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย / ไม่เป็นไรเลย / เพื่อนกับพ่อ ถือเป็นการวอร์มอัพให้กับแฟนเพลงนูโวที่ได้ชื่อใหม่ว่าชาว นูวี (NUVEE) และยังเป็นการย้ำให้ชาว นูวี มั่นใจในคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาครั้งนี้ที่ทุกคนจะได้เห็นวงนูโวที่คุณรักในแบบเดิม แต่คุณจะได้พบกับประสบการณ์ทางดนตรีใหม่ ๆ ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอน และบอกเลยว่าจากโชว์เล็กๆครั้งนี้ ยิ่งเป็นการการันตีว่าจัดหนัก!! จัดเต็ม!! แน่นอน

ไม่เพียงเท่านั้นในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ทั้ง 6 คน “โจ-ก้อง-จอห์น-ปีเตอร์-ใหม่-สุ” ยังย้ำอีกด้วยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นปฐมบทครั้งใหม่ที่พวกเขาจะพาแฟนๆทุกคนนั่งไทม์แมชชีนกลับ

ไปสนุกและมีความสุขเหมือนครั้งวันวาน พร้อมด้วยแสง สี เสียง โปรดักชั่นยิ่งใหญ่ระดับโลกให้สมกับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของวง “นูโว”

สุดสุดไปเลย... กว่านั้นคือแขกรับเชิญสุดอลังการ!! ซึ่งในคอนเสิร์ตของพวกเขาครั้งนี้เลยไม่พลาดจะชวนเพื่อนรักอย่าง บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ จาก Groove Rider รวมถึง แรพเปอร์สุดคูล กอลฟ์ ฟัคกลิ้งฮีโร่ มาร่วมขึ้นคอนเสิร์ต และอีกมากมายที่ยังต้องติดตามในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายนนี้ ... เตรียมหัวใจของคุณให้พร้อม
8
Moonlight วงดนตรีแนว Smooth pop ที่เกิดจากการรวมตัวกันของรุ่นพี่-รุ่นน้องจากคณะเดียวกันอย่าง  "มีน-กรมินทร์ คงรอด" (นักร้อง,แซกโซ

โฟน) และ "ซินซิน - ไอรดา ธวัชผ่องศรี" (นักร้อง) อดีตเมมเบอร์วง BNK48 ที่กลั่นกรองและหลอมรวมเอาความชอบด้านดนตรี จนเกิดเป็นผลงานเพลง

ภายใต้การร่วมงานกับสุดยอดมือกีต้าร์และโปรดิวเซอร์แถวหน้าของเมืองไทย   อย่าง "ต้น Silly Fools" มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ด้วยตัวเอง หลังปล่อยเพลงแรก

อย่าง "ไม่เอาแล้ว" มาชิมลางและได้กระแสตอบรับอย่างดี

 

ครั้งนี้ Moonlight กลับมากับซิงเกิลที่สองกับเพลง  "อ้อน"    ที่ชวนสาว

ฮิบฮอป อย่าง "Cyanide" (ไซยาไนด์) แรปเปอร์สาวจากเวที The Rapper

Thailand มาร่วมแจมเพิ่มสีสันในเพลง แต่ยังคงไม่ทิ้งกลิ่นของดนตรี

แนว Smoothpop บวกกับเสียงแซกโซโฟนจากมีนที่เป็นเอกลักษณ์ของวง

กับการถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงด้วยเสียงหวานนุ่มของซินซิน ที่จะทำให้เป็น

อีกเพลงที่คุณได้ฟังแล้วจะตกหลุมรักพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

Moonlight1.jpg
 ซิงเกิล : อ้อน

ศิลปิน : Moonlight (มูนไลท์)
ค่าย : ME Records (มี เรคคอร์ดส)
สังกัด : Muzik Move (มิวซิกมูฟ)9
Moonlight วงดนตรีแนว Smooth pop ที่เกิดจากการรวมตัวกันของรุ่นพี่-รุ่นน้องจากคณะเดียวกันอย่าง  "มีน-กรมินทร์ คงรอด" (นักร้อง,แซกโซ

โฟน) และ "ซินซิน - ไอรดา ธวัชผ่องศรี" (นักร้อง) อดีตเมมเบอร์วง BNK48 ที่กลั่นกรองและหลอมรวมเอาความชอบด้านดนตรี จนเกิดเป็นผลงานเพลง

ภายใต้การร่วมงานกับสุดยอดมือกีต้าร์และโปรดิวเซอร์แถวหน้าของเมืองไทย   อย่าง "ต้น Silly Fools" มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ด้วยตัวเอง หลังปล่อยเพลงแรก

อย่าง "ไม่เอาแล้ว" มาชิมลางและได้กระแสตอบรับอย่างดี

 

ครั้งนี้ Moonlight กลับมากับซิงเกิลที่สองกับเพลง  "อ้อน"    ที่ชวนสาว

ฮิบฮอป อย่าง "Cyanide" (ไซยาไนด์) แรปเปอร์สาวจากเวที The Rapper

Thailand มาร่วมแจมเพิ่มสีสันในเพลง แต่ยังคงไม่ทิ้งกลิ่นของดนตรี

แนว Smoothpop บวกกับเสียงแซกโซโฟนจากมีนที่เป็นเอกลักษณ์ของวง

กับการถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงด้วยเสียงหวานนุ่มของซินซิน ที่จะทำให้เป็น

อีกเพลงที่คุณได้ฟังแล้วจะตกหลุมรักพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

Moonlight1.jpg
 ซิงเกิล : อ้อน

ศิลปิน : Moonlight (มูนไลท์)
ค่าย : ME Records (มี เรคคอร์ดส)
สังกัด : Muzik Move (มิวซิกมูฟ)


10
นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ (กลาง) และยุพาพร วรพงษ์สุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ อาร์.ยู.เอ็น.จี ทีม จัดงานทอล์คสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นคนใหม่ “FitTalks Transformer” นำเสนอสาระประโยชน์จาก 6 กูรูชื่อดังด้านสุขภาพในสาขาต่างๆ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ไลฟ์สไตล์ และวิธีการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การสนับสนุนงาน “FitTalks Transformer” ในครั้งนี้ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่ทั้งชื่นชอบในการท่องเที่ยวและใส่ใจในสุขภาพ สอดคล้องกับการให้บริการเพื่อสุขภาพด้านต่างๆ ภายในโรงแรม อาทิ ห้องฟิตเนสที่มาพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นอย่างครบครัน รวมถึงเทรนเนอร์ที่คอยให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และสระว่ายน้ำขนาดกว้างบนชั้น 7 ของโรงแรม อีกทั้ง เซนส์ บาย สปาเซ็นวารี (Cense by SPA Cenvaree) ที่นำเสนอคอร์สสปาและนวดเพื่อสุขภาพอย่างหลากหลาย อาทิ นวดน้ำมัน นวดไทย นวดเท้า นวดศรีษะ
หน้า: [1] 2 3 ... 10