เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ (พ.ศ.25661-2565)ประชาคม

  • 0 ตอบ
  • 50 อ่าน
เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25661-2565)ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์
<br /><br />
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ ห้องรัศมี ชั้น 2 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25661-2565) ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยมีนายฐิติกรณ์ รอดคล้าย รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์กล่าวรายงาน
เทศบาลเมืองคอหงส์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาของประชาชนต้องได้รับความร่วมมือรวมคิดร่วมทำจากประชาชน องค์กรและกลุ่มต่างๆในท้องถิ่นที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารกิจการของเทศบาล ในการที่จะแสดงความคิดเห็น นำเสนอปัญหาแนะแนวทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนให้เทศบาลฯมีการพัฒนา เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนในอนาคต
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯมีประสิทธิภาพและเกิดผลสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฎิบัติสามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองคอหงส์จึงได้เปิดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์ในครั้งนี้ขึ้น

 


Facebook Comments