ผบช.กมค.เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่า..

  • 0 ตอบ
  • 94 อ่าน
ผบช.กมค.เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ”
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี/ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ”พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง สมาคมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จํานวน 203 คนของการอบรมรุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562
พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค.กล่าวว่าตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560กำหนดให้ผู้มีความประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือประมงต้องจดทะเบียนต่อกรมประมง และทำบันทึกข้อมูลเรือทุกลำที่ใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นเทียบท่าเรือประมงและต้องทำเอกสารกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล(Good governance)ช่วยป้องกันการทำประมงเกินศักย์และถูกต้องโปร่งใสมีหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำนั้น ไม่ได้มาจากการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated : IUU fishing)

กรมประมงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับปรุงระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยการจัดทําแบบบันทึกข้อมูล เรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นเทียบท่าเรือประมงต้องทำแบบสรุปรายวันและต้องทำเอกสารกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์)(MCPD)จึงกําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ผู้ประกอบการท่า เทียบเรือประมง สมาคมประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เจ้าหน้าที่กรมประมง และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 864 คน รวมจํานวน 4 รุ่น
โดยรุ่นที่ 1 อบรมที่จ.จำนวน209คน, รุ่นที่ 2 อบรมที่จ.ภูเก็ต จำนวน209คน, รุ่นที่ 3 อบรมที่จ.เพชรบุรีจำนวน243คน และรุ่นที่ 4 อบรมที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 (ครอบคลุมท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานีและนราธิวาส จํานวน 203 คน)
การอบรมในครั้งนี้ก็เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติตามระบบตรวจสอบย้อนกลับของ ท่าเทียบเรือประมงภายใต้พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) ในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้ใช้ประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน

 


Facebook Comments