ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โชว์ผลงานเด่น น้ำยา

  • 0 ตอบ
  • 91 อ่าน
ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โชว์ผลงานเด่น น้ำยาอเนกประสงค์ สูตรน้ำหมักชีวภาพ เปลี่ยนเศษผักผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เตรียมขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้เครือข่าย 
ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมีสถาบันการศึกษา 85 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งต้องยกความดีให้กับทีมผู้บริหารของโรงเรียนฯ ที่มีวิสัยทัศน์ในการนำพาองค์กรไปสู่รางวัลระดับเพชร ตลอดจนทีมงานที่ช่วยกันขับเคลื่อน และที่ลืมไม่ได้คือ เด็กนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง รางวัลที่ได้มาถือเป็นผลตอบแทนจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของทุกฝ่าย หลังจากนี้จะตั้งคณะทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ควบคุม พัฒนา ขยายผล พร้อมทั้งนำสิ่งที่ทางโรงเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจนเป็นผลสำเร็จ ไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้ยั่งยืน
ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ มีการดำเนินโครงงานเรื่อง น้ำยาอเนกประสงค์ (สูตรน้ำหมักชีวภาพ) ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยเหตุผลที่ทางโรงเรียนเลือกทำน้ำยาอเนกประสงค์ฯ เนื่องจากที่ผ่านมานักเรียนบางส่วนมีอาการแพ้ ระคายเคืองจากการใช้น้ำยาตามท้องตลาด ประกอบกับโรงเรียนมีเศษผัก เปลือกผลไม้ที่ต้องทิ้งในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาอเนกประสงค์ฯ แล้วให้นักเรียนร่วมกันดำเนินการทดลองตามขั้นตอน และนำไปใช้จริงกับทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการใช้งาน ผลปรากฏว่านักเรียนไม่มีอาการแพ้จากการใช้น้ำยาอเนกประสงค์ (สูตรน้ำหมักชีวภาพ) ทั้งยังสามารถผลิตขึ้นใช้เองภายในครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี
                รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า สำหรับแรงบันดาลใจในการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มาจากความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ความท้าทายของตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพนักเรียน ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาหารในโรงเรียน เป็นต้น รวมถึงความต้องการให้ทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข เพราะสุขภาพใจที่ดีย่อมส่งผลให้การเรียนและการทำงานดีตามไปด้วย

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

 


Facebook Comments