มรภ.สงขลา เจ้าภาพประชุมวิชาการด้านวิทย์-เทคโนโลยีเกษตรสนองนโยบายรัฐ

  • 0 ตอบ
  • 464 อ่าน
มรภ.สงขลา เจ้าภาพประชุมวิชาการด้านวิทย์-เทคโนโลยีเกษตรสนองนโยบายรัฐเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0 

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุมนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 สนองนโยบายรัฐเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0 หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านเกษตรและเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนในศาสตร์แขนงนี้ ทำให้นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในเวทีระดับชาติ ในกลุ่มสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรและอาหาร เกษตรกลวิธาน และสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โดยคาดว่าจะมีสถาบันการศึกษากว่า 10 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 100 เรื่อง

                ดร.มงคล กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาด้าน การเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ จึงควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเกษตรกรที่มีความก้าวหน้า ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการตลาด สำหรับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการนำข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองมากขึ้น

                คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ดังนั้น รัฐบาลจึงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน โดยผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีและผลงานการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนงานวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพนักศึกษา สาขาการเกษตร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

                สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ ที่เปิดสอนทางด้านเกษตรมีหลายสถาบัน ได้แก่ 1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.เพชรบุรี 3. ม.แม่โจ้-ชุมพร 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี 5. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 7. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. วิทยาเขตปัตตานี และ 10. คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้ง 10 สถาบันได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกันในอนาคต ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

 


Facebook Comments