สจรส.มอ.หาดใหญ่ เปิดเวทีให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมข

  • 0 ตอบ
  • 411 อ่าน
สจรส.มอ.หาดใหญ่ เปิดเวทีให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน
วันที่26 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บูญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเวทีให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาโดยมี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สจรส.ม.อ. ร่วมต่อนรับ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการวิจัยเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับท้องถิ่น
 นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่าปัญหาขยะไม่ได้เป็นวาระท้องถิ่น แต่เป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดสงขลามีปัญหาขยะสะสมตกค้างกว่า 2.4ล้านตัน จากบ่อขยะ 28บ่อที่เป็นของท้องถิ่น และบ่อขยะเอกชนอีก 2บ่อ ขณะที่จังหวัดสงขลามีขยะเกิดใหม่อีกวันละ 1พันตัน วันนี้บ่อขยะส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน บริหารจัดการแบบไม่ถูกสุขลักษณะ หลายพื้นที่ทิ้งในสวนยาง ทิ้งในนา โดยไม่มีการฝังกลบที่ถูกวิธี อย่างพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระทั้ง 4อำเภอไม่มีบ่อขยะที่ถูกสุขลักษณะเลย อบจ.พยายามลงไปจัดทำบ่อขยะที่ถูกสุขลักษณะให้กับพื้นที่แต่ละโซน แต่ก็ถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ทั้งสิ้น
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมชุมชนมุสลิมผลการวิจัยของแหล่งผลิตขยะหลักๆตามลำดับครัวเรือน สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา ตลาดนัด และสถานที่ราชการอื่นๆการวิจัยพบว่า มีการคัดแยกขยะที่สามารถขายได้และที่ขายไม่ได้หรือที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
บทบาทของขององค์การส่วนท้องถิ่น พบว่ามีข้อจำกัดในการเก็บขน การกักเก็บและการกำจัดขยะของชุมชนในขั้นตอนสุดท้ายที่ยังเป็นระบบเปิด(open dump)
งานวิจัยครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงคนในชุมชนทั้งการรับรู้ วิธีคิด และทัศนะคติต่อความสะอาด เห็นคุณค่า และศักยภาพของตนเองในการจัดการขยะชุมชนโดยไม่ต้องเรียกร้องการพึ่งพาจากภาครัฐ ดังนั้นควรศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะวิจัยศึกษาในเฟสต่อไป

 


Facebook Comments