ทน.สงขลา ร่วมจัด กิจกรรม “วันจักรยานโลก”วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

  • 0 ตอบ
  • 303 อ่าน
ขอเรียนเชิญนักปั่นทุกท่านร่วมปั่นจักรยาน เพื่อแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนปฏิญญา UN และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาร่วมของนานาชาติ นักปั่นทุกท่านพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ ประติมากรรมคนอ่านหนังสือ (หลังโรงแรมบีพีสมิหลาบีช) โดยผู้ที่ร่วมปั่นจักรยานจะมีของที่ระลึกมอบให้ นักปั่นสามารถแจ้งลงทะเบียนร่วมปั่นได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 099-4010169 และ 086-9674866 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561
ด้วยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2018 และได้ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันจักรยานโลก (WBD) ด้วยเห็นความสำคัญของ “จักรยาน” ในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ SDGs ของ UN เอง เพราะการใช้จักรยานเป็นวิธีการขนส่งที่ง่าย ราคาไม่แพง พึ่งพาได้ สะอาดและยิ่งยืน เหมาะสมกับภาพแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสามารถบูรณาการได้กับเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเขตเมืองโดยUNได้ประกาศปฏิญญาเชิญรัฐสมาชิกทั้งหมดในระบบสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนประชาสังคม รวมทั้งองค์การภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ให้ร่วมมือโดยการรับเอาวันจักรยานโลกมาปฏิบัติใน 2 ประเด็น คือ เฉลิมฉลองและส่งเสริมความตื่นตัวต่อวันดังกล่าว และกระตุ้นให้รัฐสมาชิกเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมให้พลเมืองใช้จักรยานเพื่อการเดินทางด้วยการบูรณาการประเด็นจักรยานรวมกับการพัฒนาด้วยอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและขนส่ง ตลอดจนสุขภาพ เพื่อเป็นโอกาสสำคัญ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย กำหนดจัดกิจกรรม “วันจักรยานโลก (WBD)”
เพื่อแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนปฏิญญา UN และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาร่วมของนานาชาติ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลาและแกนนำขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ตำบลบ่อยาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุน “วันจักรยานโลก” ตามรูปแบบที่พื้นที่เห็นสมควร โดยจังหวัดสงขลาพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ ประติมากรรมคนอ่านหนังสือ (หลังโรงแรมบีพีสมิหลาบีช) ปั่นรณรงค์รอบเมืองไปถึงจุดสิ้นสุด ณ พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์

 


Facebook Comments