กนอ.เดินหน้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จัดประชุม “การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริ'

  • 0 ตอบ
  • 414 อ่าน
กนอ. เดินหน้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จัดประชุม “การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่สะเดา เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต” นำไปสู่แนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม – ภาครัฐ – ประชาชน เผย เริ่มสร้างโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้นปี 62

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 ที่ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กนอ.จัดกิจกรรมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมเสวนา หัวข้อ การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่สะเดา เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต โครงการ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (สงขลา) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน ประมาณ 100 คนเข้าร่วม
DSC_0330 (Small).JPG
นายวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการกองชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กนอ.ได้รับนโยบายในการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมโครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งพื้นที่ในอำเภอสะเดาที่ได้รับเลือกให้มีการจัดตั้งเป็น “นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา” เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตั้งเป้าศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนของภาคใต้ ทั้งนี้ การจะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ต้องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน และผู้มรส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน จึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น และก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ดังนั้น ความสำคัญในการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องดำเนินไปควบคู่กัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งหรือขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอนาคตจะต้องมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหลายภาคส่วนมักจะกังวลกับผลกระทบที่เกิดขึ้น การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกรณีปัญหาต่างๆ การส่งเสริมคูณภาพชีวิตและการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอันเกิดจากอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนพไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจกับชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับของชุมชนโดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรม
“กนอ.จึงมีแผนการดำเนินงาน CSR ตามโครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (สงขลา) โดยเริ่มดำเนินการในปี 2560 – 2561 ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการสร้างฉันทมติร่วมกัน และเป็นการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทุกภาคส่วน โดยดำเนินงานตามกระบวนการและยึดหลักตามขั้นตอนการดำเนินงาน 11 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาข้อมูลเชิงลึกทุกด้านของพื้นที่ 2. การลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 3. การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลศึกษาแบบเจาะลึก 4. จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 5. จัดเวทีสานเสวนาชุมชนกลุ่มย่อย 6. จัดเวทีสานเสวนาหาทางออก 7. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน 9. จัดประชุมคณะทำงาน 9. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและเชื่อมเครือข่ายการทำงาน 10. ขับเคลื่อนการทำงานและติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน และ 11. จัดทำสารคดีเพื่อเผยแพร่และสรุปผลการดำเนินงาน”
ทั้งนี้ ปัจจุบัน กนอ.ได้ดำเนินการตามกระบวนการไปแล้ว 6 ขั้นตอน เป็นการจัดประชุมเสวนาในหัวข้อ “การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่สะเดา เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต” และในอนาคต กนอ.มีเป้าหมายในการดำเนินงานตามกระบวนการให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อจะไปสู่การดำเนินงานร่วมกันทั้ง 3 ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้ง สร้างการยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา บนพื้นที่ 1121 ไร่ 2 งาน ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซีย ประมาร 0.5-1.5 กม. และห่างจากตัวอำเภอสะเดา ประมาณ 10 กม. โดยจะเริ่มสร้างประมาณต้นปี 2562 ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายคือการให้บริการโลจิสติกส์ ศูนย์ขนส่งสินค้า และคลังสินค้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป อาหารฮาลาล อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้สะเดาเป็นฐานการผลิต/ฐานกระจายสินค้า/ศูนย์บริการ จากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศที่ 3 เช่น อินเดีย กลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศ เป็นเป้าหมายหลักในการจัดทำโครงการ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2018, 03:39:15 PM โดย นสพ.ยัวร์นิวส์ »

 


Facebook Comments