การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดประชุมและแถลงข่าวผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (หนีภาษี)

  • 0 ตอบ
  • 65 อ่าน
การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดประชุมและแถลงข่าวผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (หนีภาษี) ในพื้นที่ภาคใต้
วันนี้ (5 มี.ค.62) ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา นายยุทธนา หยิบการุณ รองปลัดกระทรวงการคลังประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) เป็นประธานจัดประชุมและแถลงข่าวผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (หนีภาษี) ในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และร้านขายยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุรีผิดกฎหมาย ในพื้นที่แพร่ระบาดนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ

นายยุทธนา หยิบการุณ รองปลัดกระทรวงการคลังประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปรับราคาบุหรี่ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ระดับราคาบุหรี่เกือบทุกตรามีการปรับสูงขึ้น ผู้บริโภคส่วนหนึ่งจึงหันไปหาบุหรี่ที่มีราคาถูก หรือยาเส้นม้วนเอง แต่ในพื้นที่ภาคใต้ผู้สูบกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่หันไปหาบุหรี่หนีภาษี ซึ่งมีราคาถูกกว่าบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาก ส่งผลให้เกิดการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่หนีภาษีที่ในปัจจุบันมีราคาในตลาดเพียงซองละประมาณ 20 บาท ซึ่งต่างจากบุหรี่ถูกกฎหมายที่มีราคา 60 บาท/ซอง ร้านค้าที่ขายบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถแข่งขันทางราคากับบุหรี่หนีภาษีได้ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย ยอดการจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ลดลงเป็นอย่างมากในช่วง 5 เดือนแรกในปีนี้ ยอดลดลงจากปริมาณการถึง 32 % เมื่อพิจารณาเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มียอดรวมลดลงถึง 76%

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ที่บุหรี่ผิดกฎหมายมีการแพร่ระบาด เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ต่าง ๆ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้การติดต่อประสานงานระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ มีความสะดวกคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งให้หัวหน้าหน่วยงานสรรพสามิตในพื้นที่เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานในปีงบประมาณ 2562 จะมีการจัดตั้งรวมจำนวน 4 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่จังหวัดสตูลจันทบุรี สิงห์บุรี และตาก เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมประสานมิตร กรมศุลกากร ตำรวจ ทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้านขายยาสูบ และการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานที่ได้จัดตั้งไปแล้วในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สระแก้ว ศรีสะเกษ และเชียงราย

โดยในครั้งนี้คณะอนุกรรมการกำกับดูแล (กปบ.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์บุหรี่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานจังหวัดสตูลและร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามบุรีผิดกฎหมายในพื้นที่แพร่ระบาด นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว

ชัยรวัช มากมูล/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 มี.ค. 62

 


Facebook Comments