ทม.ควนลังจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำ

  • 0 ตอบ
  • 102 อ่าน
ทม.ควนลังจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อแปรงติสสโน
เมื่อวันที่11เมษายน2562 เวลา8.30น. ณ วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี  นายสมบรูณ์ ปัญยาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานเปิดงาน นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลเมืองควนลังกล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่อนุชนรุ่นหลังหลังสืบไปและให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและช่วยกันรักษาให้ยั่งยืน เพื่อแสดงความเคารพ ความมีมิตรไมตรี ความเอื้ออาทรระหว่างผู้เยาว์กับผู้อาวุโส กิจกรรมภายในงานมีการก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำรูปเหมือนพระครูวิศาลธรรมตุณหรือหลวงพ่อแปรงติสสโน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีในวันเทศกาลสงกรานต์เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า ทางขนบธรรมเนียมประเพณีดีอันดีงามมาตั้งแต่อดีต ทำให้เกิดความเคารพต่อผู้สูงอายุซึ่งลูกหลานที่ห่างไกลบ้านกลับมาเยืยมญาติขอพรผู้เฒ่าเพื่อเป็นศิริมงคล ชาวเทศบาลควนลังจึงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีนี้มาตลอด และสืบต่อสู่เยาวชนรุ่นต่อไป

 


Facebook Comments